BMG-raad

 


Wat is de BMG-raad en wie zijn de leden?

Het iBMG heeft een eigen medezeggenschapsorgaan, namelijk de BMG-raad. De raad fungeert de facto als faculteitsraad en oefent medezeggenschap uit ten opzichte van de prodecaan. De BMG-raad telt acht leden: vier personeelsleden en vier studenten.

De personeelsgeleding wordt gevormd door:

Marianne van Bochove (voorzitter, HCG)

Frank Eijkenaar (HSI)

Sylvia Elkhuizen (HSMO)

Carolien Hennekam


De studentengeleding wordt gevormd door:

Ellen Schipper (vice-voorzitter, HCM)

Nikkie Kwant (HCM)

Wendy van Vliet (HCM)

Jursica Mills (Bachelor 3)


Zittingstermijn en verkiezingen

De reguliere zittingstermijn van personeelsleden is twee jaar en die van studentleden één jaar. Over de verkiezingen wordt gecommuniceerd per e-mail en via nieuwsberichten op de website.


Wat doet de BMG-raad?

Wij behartigen primair de belangen van studenten en medewerkers. Minimaal zes keer per jaar bespreken we de stand van zaken met het Dagelijks Bestuur (DB) bestaande uit de prodecaan (Werner Brouwer) en de onderwijsdirecteur (Marco Varkevisser). Daarnaast worden verantwoordelijken uitgenodigd om voorkomende onderwerpen te bespreken. Wij bereiden de bijeenkomsten in eigen vergaderingen voor. Alle vergaderingen en vergaderstukken zijn in beginsel openbaar. De agenda van de vergadering staat op de website vermeld.

Wat wij mogen doen staat beschreven in het Reglement van het iBMG. Onze taken vloeien voort uit de wettelijke bevoegdheden van een faculteitsraad. Zo hebben we instemmingsrecht ten aanzien van het Reglement iBMG en de Onderwijs en Examenreglementen (OER’en). Voorts adviseren wij het DB, gevraagd en ongevraagd, over het instituutsbeleid op het gebied van onderwijs en onderzoek, en over zaken van financiële en/of organisatorische aard. De BMG-raad is bevoegd om over alle aangelegenheden van het iBMG voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken. De personeelsgeleding heeft tevens het recht te adviseren over bijvoorbeeld de organisatie en werkwijze, de wijze waarop het personeelsbeleid wordt gevoerd en bij reorganisaties binnen het iBMG. Bij dit laatste geldt een instemmingsrecht.

Met ingang van september 2015 zijn de taken van de BMG-raad uitgebreid. De Onderwijs Commissie (OC) is opgegaan in de BMG-raad, wat betekent dat de BMG-raad vanaf nu ook de onderwijsevaluatie voor haar rekening gaat nemen. De student-raadsleden hebben hierin een leidende rol.

Een verandering die de BMG-raad met steun van het DB dit jaar in gang heeft gezet, is het verder inbedden van medezeggenschap binnen het iBMG, mede ingegeven door landelijke ontwikkelingen op het gebied van medezeggenschap op de universiteit en daarop volgende discussies binnen de EUR. We doen dit onder andere door het instellen van portefeuilles voor raadsleden (zie verderop op deze pagina). Raadsleden van de personeelsgeleding krijgen per 1 september 2015 ‘tijd’ (fte) toegekend voor hun werkzaamheden. Voor student-raadsleden is er een financiële vergoeding vanuit een EUR-brede regeling. Middels een rapportage zal de BMG-raad jaarlijks rapporteren over haar werkzaamheden.


De BMG-raad is er voor jou!

Deelname aan de BMG-raad biedt mogelijkheden om mee te denken, praten en beslissen over zaken die belangrijk zijn voor het onderwijs, het onderzoek en de organisatie van het iBMG. Wij staan open voor onderwerpen die naar uw oordeel met het DB en andere verantwoordelijken besproken moeten worden. U kunt ons bereiken via de individuele emailadressen van de raadsleden of ons aanspreken in de wandelgangen.

Naar boven

Portefeuilleverdeling

Naar boven

Brieven aan het DB

  • Brieven aan het DB vindt u hier (studenten) en hier (medewerkers).

Naar boven

Notulen vergaderingen BMG-raad

Hier vindt u de notulen van de vergaderingen van de BMG-raad.

  • Studenten kunnen de notulen van de BMG-raad hier terugvinden.
  • Medewerkers van het iBMG vinden de notulen van de BMG-raad hier.

Naar boven

Reglementen BMG-raad

Naar boven