Onderwijs- en Examenreglementen (OER)

Onderwijs- en Examenreglementen collegejaar 2016-2017

Alle opleidingen van het iBMG kennen een eigen Onderwijs- en Examenreglement (OER). In het OER staan alle regels en richtlijnen vermeld omtrent het afnemen van tentamens en examens en diverse rechten en plichten.

Archief

Alle Onderwijs- en Examenreglementen van voorgaande collegejaren kun je hier vinden.

Overgangsregels

Het onderwijsbeleid verandert gedurende de jaren. Deze verandering zijn van toepassing op nieuwe studenten, maar vaak ook op de huidige studenten door middel van deze overgangsregels.

Beperking geldigheidsduur behaalde deelresultaten

Wanneer een vak uit meerdere toetsen bestond (bijvoorbeeld een paper, presentatie en tentamen), dan bleef elke apart behaalde toets drie (master en schakelprogramma) tot vijf (bachelor) jaar geldig. Zo konden studenten een vak verspreid over meerdere jaren behalen.

Omdat deze regeling niet bijdraagt aan kwaliteit en omdat het administratief onoverzichtelijk werkt, gaat dit beleid veranderen: behaalde deeltoetsen zijn vanaf nu alleen geldig in het lopende collegejaar*. Heeft een student dus een voldoende voor een deeltoets, maar heeft hij of zij het totale vak nog niet afgerond vóór 1 september 2012, dan vervallen de resultaten voor de behaalde deeltoetsen en moet de student het vak als geheel overdoen.

Komend jaar geldt er een overgangsregel voor de huidige studenten: deeltoetsen die al voor 1 september 2011 zijn behaald, zijn komend collegejaar (2011-2012) gewoon nog geldig en vervallen pas vanaf het volgende collegejaar (2012-2013).

* Bij hoge uitzondering zou het kunnen voorkomen dat er voor een vak een uitzondering is gemaakt, op besluit van de vakcoördinator en de examencommissie (let op, studenten kunnen hiertoe niet verzoeken). Studenten worden hierover geïnformeerd.

Harde knip: afgeronde bachelor voor instroom master 1 september 2012

Op grond van de wet wordt de zogenaamde ‘harde knip’ voor toelating tot een masteropleiding ingevoerd per 1 september 2012. Dat wil zeggen dat één ieder die per 1 september 2012 wil starten met een masteropleiding zijn bacheloropleiding volledig moet hebben afgerond. Alle ECTS uit het bachelorprogramma moeten dus zijn gehaald. Dit geldt ook voor onze eigen masteropleidingen. Het is dus voor de huidige derdejaars (en vervolgcohorten) niet meer zo dat je 15 ECTS uit je Bachelor kunt laten staan om in te stromen in één van onze eigen masteropleidingen. Dus houd daar rekening mee in je studieplanning en - voortgang.

Met betrekking tot studenten in de schakelprogramma’s: ben je gestart in 2010-2011 of eerder, dan mag je nog gebruik van maken de zachte knip en de instroomeisen van het OER van dat jaar. Voor schakelstudenten die instromen vanaf 2011-2012 geldt al een harde knip.

Ingangseisen bachelorscriptie verscherpt vanaf 1 september 2010

Vanaf vorig academisch jaar (2010-2011) geldt er een ingangseis om met de bachelorscriptie te mogen beginnen. Deze eis houdt in dat de vakken M&T4 en M&T5 (uit de onderzoeksvaardighedenlijn) voldoende moeten zijn afgesloten. Deze ingangseis is van toepassing op alle bachelorstudenten en is ook als zodanig geformuleerd in het Onderwijs- en Examen Reglement (OER).

Echter, in academisch jaar 2011-2012 gold voor derdejaars studenten een overgangsregeling. Deze regeling houdt in dat de huidige studenten in het derde jaar aan hun bachelorscriptie mogen beginnen zonder eerst de vakken M&T4 en M&T5 te hebben gehaald. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

  • de scriptie mag pas verdedigd worden wanneer de vakken M&T4 en M&T5 met een voldoende zijn afgesloten.
  • verzoek tot toelating via de examencommissie indienen uiterlijk 14 oktober 2011. Verzoeken die ná 14 oktober worden ingediend worden niet in behandeling genomen.
  • de deadlines voor afronding van de bachelorscripties blijven gelijk aan die vermeld in het programmaboek voor de bachelorscriptie.